Sponsorer

Banner

Vedtagter for Skærbæk Svømmeklub

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Skærbæk Svømmeklub.
Foreningen er hjemmehørende Skærbæk, i Tønder Kommune. Foreningen er stiftet den 07.02.1983.

§ 2: FORMÅL

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: ARBEJDSOMRÅDE

Foreningen kan tage de aktiviteter pa° programmet, som ledergruppen vurderer, der er behov for i henhold til forma°lsparagraffen.

§ 4: TILHØRSFORHOLD

Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 5: MEDLEMSSKAB

Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter.

Ledergruppen kan udelukke et medlem, na°r den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan indbringe udelukkelsen pa° førstkommende generalforsamling.

§ 6: GENERALFORSAMLING.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert a°r i februar ma°ned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet pa° generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 a°r, og som har været medlem af foreningen i mere end 3 mdr. har stemmeret. Stemmeret kan udøves af alle medlemmer, dog skal

medlemmer under 15 a°r være ifølge en af forældrene. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.

Valgbar til ledelse og ledergruppen, er enhver der kan vedga° sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være pa° foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes pa° generalforsamlingen.

Pa° generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved afstemning om udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Navneændring skal yderligere godkendes pa° en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt pa° dagsordenen.

Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en ønsker det. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til ledelsen i henhold til vedtægterne 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt.

§ 7: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, na°r formanden eller flertallet af ledergruppen finder det fornødent, samt na°r mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 8: LEDELSE
Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand, der udgør ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende medlemmer ledergruppen. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

Formanden vælges pa° generalforsamlingen for 2 a°r i lige a°r, økonomiformand og aktivitetsformand vælges for 2 a°r i ulige a°r. De 2 supplerende medlemmer vælges a°rligt og sidder for 1 a°r ad gangen. Hvis der sker frafald i ledelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen finder selv et supplerende medlem, der kan varetage posten indtil næste generalforsamling.

Ledergruppen er beslutningsdygtig, na°r mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede.

Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9: UNDERUDVALG

Ledergruppen opretter og nedlægger aktivitets- og underudvalg og udpeger medlemmer til disse udvalg. Udvalgene skal besta° af 3-5 personer. Ved et udvalgs nedsættelse defineres udvalget virkeomra°de og udvalgets ramme og retningslinjer fastlægges.

Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til forretningsordenen.

Personer i ledergruppen kan ikke samtidig sidde som formand for et aktivitetsudvalg.

§ 9: KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen

§ 10: HÆFTELSE
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indga°ede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav pa° nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11: ANSVAR.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden i foreningen med 1 fra ledergruppen. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af la°n, af den samlede ledergruppe.

§ 12: REGNSKABSR OG REVISION.
Foreningens regnskabsa°r er kalendera°ret. Regnskabet fremlægges i revideret stand pa° generalforsamlingen.

Revision foretages af eksternt revisionsfirma, der vælges hvert a°r pa° generalforsamlingen efter indstilling fra ledergruppen. Revision foretages mindst 1 gang a°rligt.

§ 13: OPLØSNING

Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes pa° en med det forma°l særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 3/4 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutningen om anvendelse af foreningens evt. formue m.m. Som dog under alle omstændigheder skal anvendes til idrætslige, almene forma°l i Skærbæk omra°det.

Sa°ledes vedtaget pa° den stiftende generalforsamling d. 7. februar 1983 med ændringer vedtaget pa° generalforsamling d.17. september 1984, d 26. januar 1995, d 29. januar 1998, d. 27. februar 2001, d. 19. februar 2004 og d. 21.frebruar 2017

Torkil Rasmussen Dirigent